| Kari Finstad

   Veileder kunst i offentlige rom

   Her finnes arbeidsverktøy for igangsetting og gjennomføring av kunstprosjekter i offentlig rom, samt tips og triks for søknader.

   Om veilederen:


   Denne veilederen er laget spesielt med tanke på kommuner og fylker som skal ha kunst til bygninger og plasser, men vil være nyttig for alle som arbeider med kunst i offentlige rom.

Kunst som møter oss i hverdagen, der vi arbeider, går på skole og tilbringer fritid, er en berikelse. Samtidig medfører det både noen spesielle muligheter og utfordringer å plassere kunst på slike steder.

På de følgende sidene gir vi råd om planlegging, prosesser og organisering, og viser eksempler på noen ulike typer kunstprosjekter.

Framgangsmåten som er beskrevet følger en etablert praksis i arbeid med offentlig kunst i Norge, der kunstutvalg, kunstplan og kunstkonsulent er tre sentrale størrelser i prosjektene.

   Kunstutvalget består av:


   • Kunstkonsulent med kunstfaglig kompetanse

   • Byggherres representant

   • Arkitekt

   • Brukernes representant

   • Evt. representanter for ulike brukergrupper

   Kunstutvalget skal:

   • Utarbeide og vedta en kunstplan

   • Velge sted for kunst, kunstneriske uttrykk og kunstner/e

   • Ivareta kontakt med og gi råd til kunstner

   • Koordinere kunstners arbeid med resten av byggeprosjektet

   • Holde ferdigbefaring, og formelt godkjenne ferdig prosjekt.

   Kunstkonsulent

   Kunstkonsulenten har den formelle, kunstfaglige kompetansen i prosjektet og er ansvarlig for gjennomføring innenfor gitte forutsetninger og budsjett. En viktig oppgave er å utarbeide en kunstplan, et sentralt styringsverktøy for prosjektet, samt å foreslå kunstnere til prosjektet.

   Kunstkonsulenten er mellomledd mellom oppdragsgiver/kunstutvalg og kunstner(e), og bidrar til løsning av tekniske og praktiske utfordringer, sørger for dokumentasjon og utarbeidelse av kontrakter og avtaler.

   Kunstplan

   Skal inneholde

   • Kunstutvalgets sammensetning

   • Beskrivelse av stedet, miljøet og brukerne

   • Overordnet visjon og intensjon for kunstprosjektet

   • Valg av type kunst / kunstprosjekt og plassering

   • Forslag til gjennomføring (fremgangsmåte / valg av kunstner)

   • Fremdriftsplan

   • Budsjett

   Hva trenger stedet?

   Stedet er det konkrete utgangspunktet for et kunstprosjekt i offentlig rom. Stedet kan bety det aktuelle stedets historie, samfunn, topografi, funksjon, fysiske omgivelser og hvilke grupper som vil møte kunsten daglig.

   Gode kunstprosjekter har et godt samspill med omgivelsene. Ved oppstart av et kunstprosjekt er det viktig å gjøre en analyse og kartlegging av stedet. Dette er en del av kunstkonsulentens arbeid, og vil ha betydning for valg av kunstnere og kunstneriske uttrykksformer.

   Gatekunstneren Pøbel gjennomførte i samarbeid med Nordnorsk kunstnersenter og lokale aktører et stort kunstprosjekt, Komafest, i Vardø i 2012. Byen har hatt stor fraflytting og nedgang i næringsaktiviteter de seneste tiårene. Mye av den eldre, verneverdige, bygningsmassen i sentrum forfaller, og det er store utfordringer knyttet til å gjøre noe med dette. Pøbel og elleve av verdens ledende gatekunstnere forvandlet byen til et levende galleri med veggmalerier og tekster som på ulike måter prøver å fortelle en historie, kalle på smilet og vekke byen til live igjen. Derav navnet Komafest.

   Hvordan velge kunst?

   1. DIREKTE OPPDRAG.

   Kunstner gis oppdrag direkte, eventuelt inngås avtale om et skisseprosjekt før oppdraget. Bestillingsverk lages i utgangspunktet for et konkret sted og en konkret situasjon, og er ofte stedsrelatert.

   2. INNKJØP AV FERDIG KUNSTVERK.

   Eksisterende arbeider, som malerier, fotografier, skulpturer eller andre uttrykk, kjøpes inn med tanke på plassering et konkret sted.

   3. GJENBRUK AV EKSISTERENDE KUNST

   Kan være aktuelt for eksempel i forbindelse med flytting og nybygg .Konkurranser og prekvalifiseringer kan sikre et mangfold av ideer og gi uetablerte kunstnere en mulighet til å få oppdrag.

   4. LUKKET KONKURRANSE

   Et mindre antall kunstnere inviteres til konkurranse. Det tegnes kontrakt for konkurransen, og kunstnerne honoreres for utarbeidelse av et detaljert skisseforlag.

   5. PREKVALIFISERING

   En prekvalifisering er en offentlig utlysning av konkurranse. Her inviteres kunstnere til å sende inn en presentasjon av sin virksomhet sammen med en begrunnet interesse for det aktuelle oppdraget. Med utgangspunkt i disse presentasjonene velges så deltakere til en lukket konkurranse eller direkte oppdrag.

   Permanente prosjekter

   Lang levetid krever gjennomtenkt materialvalg og utførelse. For prosjektene utarbeides det en drifts- og vedlikeholdsplan som byggherre forplikter seg til å følge.

   Integrert kunst - kunst i dialog med arkitekturen

   Integrert kunst er kunst som inngår i selve arkitekturen, bygningen eller plassen.

   For å lage integrerte verk i arkitektur eller utomhusområder bør kunstprosjektet komme tidlig inn i byggeprosessen, og det må være god dialog mellom alle involverte parter.

   Ved større, integrerte kunstprosjekt, bør opplysninger om kunstprosjektet inngå i konkurransegrunnlaget som tilbydere av entreprisen for bygget skal forholde seg til.

   Kunst i offentlige rom veileder forside

   NNKS veileder kunst i offentlige rom
   (PDF som åpnes i egen fane)


   Last from Kunstkanalen
   Commissions & Public Art
   See photos from some of the art projects that NNKS has contributed to.

   Last from project
   Art projects to Vardø
   Vardø
   Contact us for details about the product
   Store

   920 20 537

   kunstsalg@nnks.no