Stillbilde fra Sørfinnset TV 2023 Kamera Magnus Holmen Sanjey Sureshkumar
Sørfinnset Skole var et av de kunstnerinitierte prosjektene som fikk støtte i 2023. Sørfinnset Skole ble initiert av Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm, og hadde 20-årsjubileum i fjor. Stillbilde fra Sørfinnset TV. Kamera: Magnus Holmen.
Utlysning

Søk prosjektmidler fra Nordnorsk kunstnersenter

Nordnorsk kunstnersenter deler ut midler til uavhengige prosjekter som foregår i Nord-Norge, og som initieres og gjennomføres av kunstnere. Deler av prosjektmidlene er delegert fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.

[Scroll down for English version]

Som en del av sitt arbeid i regionen deler Nordnorsk kunstnersenter ut totalt kr 300 000 til frie og uavhengige prosjekter som initieres og gjennomføres av kunstnere. Kr 200 000 av disse kommer fra Bildende Kunstneres Hjelpefond og skal gå til 3 stipender til enkeltkunstnere: Ett på kr 100 000 og to på kr 50 000. Resterende kr 100 000 fordeles fritt etter vurdering av innkomne søknader og deres budsjett.

Vi ønsker spesielt å støtte prosjekter med en eller flere av følgende egenskaper:

 • Som innehar andre uttrykksformer, prosesser og metoder enn den tradisjonelle galleriutstillingen.
 • Som innebærer langvarige kunstneriske prosesser og forarbeid.
 • Som foregår på steder der det eksisterer lite kunst fra før.

Det utelukkes likevel ikke at midlene kan tildeles prosjekter som foregår i gallerier eller museer. For søknader som er mer orientert mot langvarige prosesser og forarbeid er det et krav at prosjektet resulterer i et sluttprodukt med et offentlig moment. Tilskuddet kan gis som del- eller helfinansiering.

Kunstneren har selv ansvaret for den praktiske gjennomføringen av prosjektet. Mottakere vil få midlene delt ut i to omganger: første del etter at avtale er inngått, andre del etter endt prosjekt og innlevert sluttrapport med regnskap.

Krav til søker og søknad,

Søker må være kunstner med tilknytning til billedkunst- og/eller kunsthåndverksfeltet.

Prosjektet må finne sted i Nordland eller Troms og Finnmark fylke (søker trenger ikke å ha bostedsadresse i regionen).

Prosjektet må starte opp senest 31.12.2024 og avsluttes i løpet av 2025.

I all informasjon og publisert materiale knyttet til prosjektet skal det fremkomme frem at Nordnorsk kunstnersenter og/eller Bildende Kunstneres Hjelpefond har støttet prosjektet.

Søknaden skal inneholde:

 • Prosjektskisse som inkluderer en enkel budsjettoppstilling med inntekter og kostnader i balanse (maks 5000 tegn)
 • Søknadssum
 • CV for søker(e) (maks 5000 tegn)
 • Dokumentasjon/illustrasjoner som er relevant for prosjektskissen: inntil 8 fotografier/illustrasjoner og lenker til video- og lydfiler.

Dersom prosjektet inkluderer flere kunstnere skal én person oppgis som prosjektansvarlig.

Søknadsfrist er 15. mars 2024
Søknaden leveres på e-post til: soknader@nnks.no

Deler av prosjektmidlene er delegert fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.

________________________________________

Apply for project funding from North Norwegian Art Centre

As a part of the activities of North Norwegian Art Centre, we support independent projects initiated by artists. To be eligible for support applicants must be be professional artists working within the field of visual arts, and the project must take place within the region of Northern Norway.

As part of its work within the region, North Norwegian Art Centre distributes a total of NOK 300 000 to free and independent projects initiated and carried out by artists. NOK 200 000 of this amount is derived from The Relief Fund for Visual Artists and will go to three individual grants: One of NOK 100 000 and two grants of NOK 50 000. The remaining NOK 100 000 is distributed freely after assessment of received applications and their budget.

Priority will be given to projects that are:

 • Applying other forms other forms of expression, processes, and methods than the traditional gallery exhibition
 • Based on long term artistic processes and/or research
 • Taking place in areas where there is little artistic activity and/or infrastructure.

This does not exclude the funding of projects taking place in galleries or museums. For applications oriented more towards long-term processes, a clear result should be described. Artists and groups of artists may apply. Recipients are fully responsible for conducting the project themselves.

The funding will be paid in two installments: the first after the agreement is accepted and signed, the second after submitting the final report.

Who may apply? Where and when should the project take place?

Applicant must be an artist working actively within the field of visual arts.

The project must take place within the region of Northern Norway (i.e. the counties of Finnmark, Troms and Nordland)

The project's activities must start at the latest by the end the latest by the end of 2024. The project must be finalised at the latest by the end of 2025.

In all information and published material related to the project it should be stated that North Norwegian Art Centre has supported the project.

The application must include:

 • Project description including budget with income and expenses (max. 5000 characters).
 • Amount applied for from the North Norwegian Art Centre.
 • Resume/cv for the applicant.
 • Documentation / illustrations relevant for the project description: 8 pictures, and if needed links to video- and sound files.

If the project includes a group of artists, one person should be appointed as responsible for the project.

The application can be sent by e-mail to: soknader@nnks.no

Deadline is March 15. 2024.

Parts of the funding is delegated from The Relief Fund for Visual Artists


Siste fra Kunstkanalen
Se filmen om "The New Theater of Operations" med Bianca Hisse
I denne filmen får du møte Bianca Hisse i en poetisk presentasjon av hennes nye utstiling «The New Theater of Operations» på Nordnorsk kunstnersenter.
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

post@nnks.no